Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 142 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 142 Next Page
Page Background

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015

MARKERING OG AKTIVITETER I NESSET

Friluftslivets år 2015 (FÅ15) var en del av Nasjonal strategi for et aktivt

friluftsliv som Klima- og miljødepartementet (KLD) presenterte i august

2013. Friluftslivets år har tidligere blitt arrangert i 1993 og i 2005.

Friluftslivets år 2015 er over for denne gang. Markeringen fokuserte på friluftsliv i

nærmiljøet, fritidsfiske og på opplevelse av kulturminner i naturen. Friluftslivets år

2015 skulle øke bevisstheten om friluftslivets positive effekter knyttet til folkehelse, og

bidra til økt bevissthet og kunnskap om allemannsretten.

Kommunen oppnevnte en arbeidsgruppe

som har koordinert arbeidet. Så godt som

alle enheter og avdelinger har på en eller

annen måte markert og engasjert seg i

aktiviteter i løpet av året. Mange har fått

friluftsliv inn sine årsplaner og rapporterer

på dette i årsmeldinga. Det ble vedtatt at

Nesset kommune tverrsektorielt skulle

markere friluftsåret 2015 og kommune­

styret satte av kr 25.000,- til arbeidet.

I Nesset har vi hatt fokus på hverdagsfri­

luftsliv der nærmiljøet er et viktig sats­

ningsområde. Friluftslivet skal være enkelt

og tilgjengelig, og våre aktiviteter vil

gjenspeile dette. Vi ville spesielt promotere

«helårsfriluftslivet», fritidsfiske og kultur­

minner som fikk ekstra oppmerksomhet.

Arbeidsgruppa for FÅ15:

Mari Husan, Turid L. Øverås, Hildegunn Kvernberg Blø og Hogne Frydenlund.

6

NESSET KOMMUNE // ÅRSRAPPORT 2015