Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 142 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 142 Next Page
Page Background

Nesset kommune

– 1048 km

2

I 1964 ble Eresfjord og Vistdal kommune

slått sammen med daværende Nesset

kommune.

Administrasjonssenteret ligger i Eidsvåg.

Videre har vi bygdene Eikesdal, Vistdal,

Eresfjord, Bugge, Eidsøra, Raudsand,

Rød, Tjelle, Ranvik og Gussiås.

Nabokommuner

Sunndal, Rauma, Lesja, Molde, Gjemnes

og Tingvoll.

Avstander

Fra Eidsvåg til Molde: 53 km

Fra Eidsvåg til Sunndalsøra: 35 km

Fra Eidsvåg til Åndalsnes: 70 km

Nærmeste flyplass er Årø lufthavn, Molde

– 40 minutter unna Eidsvåg sentrum.

Høyeste fjelltopp: Kleneggen 1 964 m.o.h.

Høyeste frie fossefall: Mardalsfossens

øvre fall 297 m (Nordeuropas høyeste)

Total høyde 655 m. Fossefallet er åpent

fra 20. juni til 20. august

Kommunevåpen

Motivet skal symbolisere den todelte

Mardalsfossen i Eikesdal. Med et fritt

fall på 297 meter er den øvre fossen

Nord-Europas høyeste.

Kommunevåpenet ble godkjent av

kongelig resolusjon 3.10.1986 og er tegnet

av Olav Sandø, Eidsvåg.

Visjon

Kommunestyret vedtok i juni 2006 sin

nye visjon og slagord. Vinner av slagord­

konkurranse ble Mary Lilleløkken.

Juryens begrunnelse lød slik:

«Bjørnstjerne Bjørnson valgte seg april,

og det kan vi forstå etter de inntrykk

han fikk fra barndommen sin på Nesset

Prestegard. Våren er en fantastisk tid

med hvite fjell, skummende fosser,

grønne lier og blå fjord. Bjørnson valgte

seg Skjorta i diktet Romsdalen. Skjorta

er landemerke midt i kommunen, og et

kjent seilingsmerke fra gammelt av.»

Nesset kommune tar vare på

både innbyggere og gjester

– vi håper du vil velge deg Nesset!

Folketallsutvikling

31.12.15 var det 2970 innbyggere i Nesset.

En negativ utvikling med 5 personer i

forhold til 2014. Som en ser av tabellen er

det mange som velger å flytte både inn

og ut av kommunen i løpet av et år.

Vi ser at vi må ha fokus på tilrettelegging

av boliger og et aktivt næringsliv for å

kunne øke folketallet. Det er heldigvis

flere som ser dette og både private utbyg­

gere og kommunen setter nå i gang tiltak

i forhold til dette. Private utbyggere plan­

legger og tilrettelegger for både utleie-

boliger og boliger for salg. Kommunen

har fokus på boliger for unge og eldre.

De største

utfordringene i dag

Vi ser at arbeidsledigheten har hatt en

negativ utvikling. Ved slutten av 2015 var

3,0 % av befolkningen i Nesset helt uten

arbeid mot 3,1 % ved forrige årsskifte.

Arbeidsledigheten i Nesset ligger nå

høyere enn våre nabokommuner. Når

det gjelder folketallsutviklingen er den

fortsatt svak negativ. Vi avsluttet 2015

med 5 personer færre bosatte enn fra

starten på året.

Kommunestyret vedtok i 2013 at kommu­

nen skal fra 2014 bosette 10 flyktninger

hvert år de tre neste årene. Det er nå

bosatt 32 flyktningene inklusiv familie­

gjenforeninger i kommunen. Et viktig

fokus er at disse skal oppleve trygghet,

respekt og muligheter for god integre­

ring i kommunen vår.

Vi ser at det er viktig å ha fokus på

tilrettelegging for boligutvikling i

kommunen. En av utfordringene vil være

å kunne tilby boliger til alle i alle livets

faser. Vi ønsker at unge skal bli boende

i kommunen, at nye kommer flyttende

til kommunen, at eldre skal kunne bo

hjemme i tilrettelagte boliger, kort sagt at

alle trives i egne eller leide boliger. Her

må kommune og private aktører arbeider

sammen for å finne gode løsninger.

Nesset kommune har nå rikelig kapa­

sitet på barnehageplasser og kan tilby

plasser utover det som er vanlig i de

andre kommunene. Kommunestyret

har fattet vedtak om at alle som ønsket

barnehageplass skal få tilbud om dette,

når en ønsker og hvor en ønsker, når

forholdene ellers tillater det. God tilgang

på barnehageplasser er en av nøklene til

folketallsvekst i kommunen.

De største

utfordringene mot 2020

De fleste norske kommuner går inn i noen

spennende og arbeidskrevende år med tanke

på videre arbeidmed kommunereform

og eventuelle kommunesammenslåinger.

Dette vil kreve god politisk og administrativ

ledelse. I denne periode vil det være viktig

å beholde og rekruttere kompetent arbeids­

kraft i alle deler av vår tjenesteproduksjon.

Kommunen vil fortsatt ha fokus på tilret­

telegging for utvikling av arbeidsplasser,

næringsliv ogmuligheter for økt bosetning.

FAKTA OM NESSET

Folketallsutvikling 2015

Folketal pr.

01.01.2015

Fødte

Døde

Fødsels

overskudd Innflyttere Utflyttere

Netto

innflytting Folketilvekst

Folketal pr.

31.12.15

2975

32

34

-2

112

114

-2

-5

2970

4

NESSET KOMMUNE // ÅRSRAPPORT 2015