Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1 / 144 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 / 144 Next Page
Page Background

Årsrapporten gir en beskrivelse av hva Nesset kommune produ­

serte og leverte av tjenester i 2014. Årsrapporten beskriver også

ressursbruk, kvalitet og omfang av disse tjenestene. Brukerne av

kommunale tjenester vil alltid være hovedfokus i kommunens

årsrapport. Bak dette ligger ønsket om å tydelig gjøre at kommunen

er til for å dekke innbyggernes behov for ulike tjenester.

For å gi leserne et godt innblikk i de enkelte tjenester kommunen

leverer, er det også i år valgt å presentere all informasjon samlet

under den enkelte tjeneste. Dette innebærer at diverse nøkkeltall

og regnskapstall vil bli presentert samtidig som tjenestene vil bli

beskrevet.

Nesset kommunes regnskap er innarbeidet som en del av årsmeld­

ingen. Dette synliggjør alle aktiviteter i kommunal regi samtidig

som det beskriver omfanget av tjeneste produksjonen som er satt

bort til andre.

Kommunens grunnleggende organisa sjonsfilosofi –APRIL «lever»

i organisasjonen. Denne filosofien står for Annerkjennelse, Pålite­

lighet, Respekt, Interesse og Løsningsorientert. APRIL skal synlig­

gjøres i alt vi gjør både i forhold til våre brukere og i forholdet til

hverandre som kollegaer.

Årsmeldingen er også tenkt som et informasjonsdokument for

ansatte, kommunens innbyggere, politikere og næringsliv gjennom

beskrivelsen av de kommunale enheter og oppnådde resultater i

2014.

Årsmeldingen vil være et viktig styringsverktøy for politikerne

når de skal evaluere året som har gått, legge planer og sette mål for

årene som kommer.

12. mars 2014

Liv Fleischer Husby

rådmann

INTRODUKSJON

1

 // INTRODUKSJON