Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 144 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 144 Next Page
Page Background

Nesset kommune

– 1048 km

2

I 1964 ble Eresfjord og Vistdal kommune

slått sammen med daværende Nesset

kommune.

Administrasjonssenteret ligger i Eidsvåg.

Videre har vi bygdene Eikesdal, Vistdal,

Eresfjord, Bugge, Eidsøra, Raudsand,

Rød, Tjelle, Ranvik og Gussiås.

Nabokommuner

Sunndal, Rauma, Lesja, Molde, Gjemnes

og Tingvoll.

Avstander

Fra Eidsvåg til Molde: 53 km

Fra Eidsvåg til Sunndalsøra: 35 km

Fra Eidsvåg til Åndalsnes: 70 km

Nærmeste flyplass er Årø lufthavn, Molde

– 40 minutter unna Eidsvåg sentrum.

Høyeste fjelltopp: Kleneggen 1 964 m.o.h.

Høyeste frie fossefall: Mardalsfossens

øvre fall 297 m (Nordeuropas høyeste)

Total høyde 655 m.

Renner fra 20. juni til 20. august

Kommunevåpen

Motivet skal symbolisere den todelte

Mardalsfossen i Eikesdal. Med et fritt

fall på 297 meter er den øvre fossen

NordEuropas høyeste.

Kommunevåpenet ble godkjent av

kongelig resolusjon 3.10.1986 og er tegnet

av Olav Sandø, Eidsvåg.

Visjon

Kommunestyret vedtok i juni 2006 sin

nye visjon og slagord. Vinner av slagord­

konkurranse ble Mary Lilleløkken.

Juryens begrunnelse lød slik:

«Bjørnstjerne Bjørnson valgte seg april,

og det kan vi forstå etter de inntrykk

han fikk fra barndommen sin på Nesset

Prestegard. Våren er en fantastisk tid

med hvite fjell, skummende fosser,

grønne lier og blå fjord. Bjørnson valgte

seg Skjorta i diktet Romsdalen. Skjorta

er landemerke midt i kommunen, og et

kjent seilingsmerke fra gammelt av.»

Nesset kommune tar vare på

både innbyggere og gjester

– vi håper du vil velge deg Nesset!

Folketallsutvikling

31.12.14 var det 2975 innbyggere i Nesset.

En negativ utvikling med 26 personer i

forhold til 2013. Som en ser av tabellen er

det mange som velger å flytte både inn

og ut av kommunen i løpet av et år.

Vi ser at vi må ha fokus på tilrettelegging

av boliger og et aktivt næringsliv for

å kunne øke folketallet. Det er heldig­

vis flere som ser dette og både private

utbyggere og kommunen setter nå i gang

tiltak i forhold til dette. Private utbyggere

planlegger og tilrettelegger for både utlei­

eboliger og boliger for salg. Kommunen

har fokus på boliger for unge og eldre.

De største

utfordringene i dag

Vi ser at arbeidsledigheten har hatt en

negativ utvikling. Ved slutten av 2014 var

3,1 % av befolkningen i Nesset helt uten

arbeid mot 2,1 % ved forrige årsskifte.

Arbeidsledigheten i Nesset ligger nå

høyere enn våre nabokommuner. Når det

gjelder folketallet vipper innbyggertallet

rundt 3000 de siste årene. 2014 avsluttet

med en negativ utvikling av 26 personer

færre enn fra starten på året. Kommune­

styret vedtok i 2013 at kommunen skulle

bosette 10 flyktninger hvert år de tre

neste årene. I oktober kom de 10 første

flyktningene til kommunen og en er

kjent med at den første familiegjenfore­

ningen vil skje rett over nyttår.

Vi ser at det er viktig å ha fokus på

tilrettelegging for boligutvikling i

kommunen. En av utfordringene vil være

å kunne tilby boliger til alle i alle livets

faser. Vi ønsker at unge skal bli boende

i kommunen, at nye kommer flyttende

til kommunen, at eldre skal kunne bo

hjemme i tilrettelagte boliger, kort sagt at

alle trives i egne eller leide boliger. Her

må kommune og private aktører arbeider

sammen for å finne gode løsninger.

Nesset kommune har nå rikelig kapa­

sitet på barnehageplasser og kan tilby

plasser utover det som er vanlig i de

andre kommunene. Kommunestyret

har fattet vedtak om at alle som ønsket

barnehageplass skal få tilbud om dette,

når en ønsker og hvor en ønsker, når

forholdene ellers tillater det. God tilgang

på barnehageplasser er en av nøklene til

folketallsvekst i kommunen.

De største

utfordringene mot 2020

Utvikling av det lokale næringslivet,

flere arbeidsplasser, legge forholdene

til rette for folketallsvekst, beholde og

rekruttere kompetent arbeidskraft i

kommunal tjenesteproduksjon er noen

stikkord for de største utfordringene

slik vi ser det fram mot 2020. I tillegg

vil kommunen ha et stort fokus på den

store kommunereformen som har mål

om kommunesammenslåinger som skal

sikre robuste kommuner for fremtiden.

FAKTA OM NESSET

Folketallsutvikling 2014

Folketal pr.

01.01.2013

Fødte

Døde

Fødsels

overskudd Innflyttere Utflyttere

Netto

innflytting Folketilvekst

Folketal pr.

31.12.2014

3001

20

32

-12

106

121

-15

-26

2975

4

NESSET KOMMUNE // ÅRSMELDING 2014